Zastopamo pravice in koristi etažnih lastnikov v sodnih in upravnih zadevah

  • Zbiranje in priprava podatkov ter vlaganje izvršilnih predlogov na sodišču

  • Posredovanje dokumentacije odvetniku za izvedbo postopkov pred upravnimi organi in sodišči

  • Dajanje informacij v zvezi s postopki

  • Vodenje evidence izvršb ter pravnomočnosti sklepov sodišč in izvršljivosti odločb